Phòng


Kiểu phòng Số lượng phòng Mô tả
Giá/phòng
Giá phòng mùa cao điểm từ tháng 10,11,12,1,2,3,4,5 Giá phòng mùa thắp điểm từ tháng 6,7,8,9
Phòng 1 khách Lodge
Phòng 1 khách Lodge
2 Bao gồm tiền phòng + ăn sáng. .. $55 $50
Phòng 2 khách Lodge
Phòng 2 khách Lodge
7 Bao gồm tiền phòng + ăn sáng. .. $65 $60
Phòng 3 khách Lodge
Phòng 3 khách Lodge
2 Bao gồm tiền phòng + ăn sáng.   .. $85 $75
Phòng 4 khách Lodge
Phòng 4 khách Lodge
1 Bao gồm tiền phòng + ăn sáng. .. $95 $90